saaranimusic banner
 • నాభీ-హృత్-కంఠ-రసా-నాసాదుల యందు శోభిల్లు సప్తస్వర -
 • మనసూ స్వాధీనమైన ఘనునికి మరిమంత్ర తంత్రము లేల -
 • సంగీత జ్ఞ్యానము భక్తివినా సన్మార్గము గలదే ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి.
 • कला क्या है ? यह इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है. - रबिन्द्रनाथ टैगोर ||
 • आत्मा का संगीत ब्रह्माण्ड द्वारा सुना जा सकता है||संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है. – रबिन्द्रनाथ टैगोर ||
 • నాదోపాసన చే శంకర, నారాయణ విదులు వెలసిరి ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి.
 • ప్రాణా ఆనాలా సమ్యోగము వలన ప్రణవ నాదమే సప్తస్వరములై బరగే - త్యాగరాజస్వామి.
 • “Music is the mediator between the spiritual and the sensual life.” ― Ludwig van Beethoven
 • “Music is my religion.” ― Jimi Hendrix
 • Sa Shadja (षड्ज) six-born peacock mūlādhāra मूलाधार (base of spine) Ganapati
 • Re Rishabha (ऋषभ) bull Bull svādhiṣṭhāna स्वाधिष्ठान (genitals) Agn
 • Ga Gandhara (गान्धार) sky goat maṇipūra मणिपूर (solar plexus and navel) Rudra (Shiva)
 • Ma Madhyama (मध्यम) middle dove/heron anāhata अनाहत (heart) Vishnu
 • Pa Panchama (पञ्चम) fifth cuckoo/nightingale viśuddha विशुद्ध (throat) Naarada
 • Dha Dhaivata (धैवत) earth Horse ājñā आज्ञा (third eye) Sadasiva )
 • Ni Nishadam (निषाद) hunter elephant sahasrāra सहस्रार (crown of the head) Surya (Sun)
 • vīṇāvādana tattvajñaḥ śrutijātiviśāradaḥ tālajñaścāprayāsena mokṣamārgaṃ niyacchati
 • కర్ణాటక సంగీతమనగా చెవిలోని కర్ణభేరికి వచ్చిచేరే ఇంపైన శబ్దముల సముదాయము.
 • All one's life is music, if one touches the notes right and in time. -John Ruskin.
 • किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है.
 • సమాచారం కాదు జ్ఞానం, వివేకం కాదు నిజం, నిజం కాదు సౌందర్యం సంగీతం మాత్రమే నిజం.
 • Learning to trust is one of life’s most difficult tasks.
 • ఎక్కడైతే మాటల్లో పదాలు మూగబోతాయో అక్కడే సంగీతం ప్రారంభమవుతుంది.
 • “ Music is ... A higher revelation than all Wisdom & Philosophy ”- Ludwig van Beethoven
 • कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है कलाकृति को नहीं.
 • "నిశ్శబ్దం తరువాత, మాటల్లో చెప్పడానికి వీలుకాని వ్యక్తీకరణకు సమీపంలో సంగీతం ఉంది."
 • “The only escape from the miseries of life are music. and Music is the universal language of mankind.”
 • సంగీతం ఆత్మ యొక్క వెల్లడిలో ఉంది, సంగీతం మానవజాతి సార్వత్రిక భాష.
 • भरोसा करना सीखना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है।
 • Love music, drink music, eat music think in music enjoy the music it is a grate magic- Parthasarathy
 • సంగీతం ఆత్మయొక్క బాధల్ని బహిర్గతంచేసి, శాంతిని నింపుతుంది, కలహాల్నిరద్దుచేస్తుంది.
 • Music washes away from the soul the dust of everyday life.
 • నా అన్న మనుషులు ఎవరూ నాతో లేక పోయినా సంగీతం నా అంతరాత్మ గా నిలిచింది.
 • “ The music is not in the notes, but in the silence between.” - Wolfgang Amadeus Mozart
 • "क्योंकि यह लोगों को बदल सकते हैं संगीत दुनिया को बदल सकते हैं."
 • “Music can change the world because it can change people.”
 • Sound of music is physics, feel or expressive way of music is chemistry,
 • laya or tala is maths, Breadth control, posture is meditation, singing lyric is literature.
MUSICAL EVENTS
 • Our subcription details are updated in Contribute column dont follow the image on home page.
 • Music creates, improves and visualize your inteletual skils, join and learn music.
bharata mata
N C Parthasarathy(Founder)
Rukmini Kalyanam
Rukmini Kalyanam
Pantuvarali
Pantuvarali
Filmy songs
Filmy songs
Suddha Dhanyasi
Suddha Dhanyasi
Sivuvi Sirasupaine
Sivuvi Sirasupaine
Mapaala
Mapaala
Entabhagyam
Entabhagyam
Suddhasaveri
Suddhasaveri
Aparadhamulanni
Aparadhamulanni
Todiragam- Rajuvedale
Todiragam- Rajuvedale
Hamsadhwani
Hamsadhwani
Anuragamuleni
Anuragamuleni
Raamadasa Jayanti
Raamadasa Jayanti
169th Thyagaraja Araadhana
169th Thyagaraja Araadhana
169th Thyagaraja Araadhana
169th Thyagaraja Araadhana
169th Thyagaraja Araadhana
169th Thyagaraja Araadhana
169th Thyagaraja Araadhana
169th Thyagaraja Araadhana
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
Vignaanasamiti Concert
Vignaanasamiti Concert
Vignaanasamiti Concert
Vignaanasamiti Concert
Kalasaragaram Concert
Kalasaragaram Concert
Kalasaragaram Concert
Kalasaragaram Concert
Tiro tiro Javaraal
Tiro tiro Javaraal
Kalasaragaram Concert
Kalasaragaram Concert
Kalasaragaram Concert
Kalasaragaram Concert
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
N Ch Pardhasaradhi
Eranapai - Thodi ragam
Eranapai - Thodi ragam
Begada - Lokavanachatura
Begada - Lokavanachatura
Begada - Lokavanachatura
Begada - Lokavanachatura
Vannekada
Vannekada
Brahmakadiginapadam
Brahmakadiginapadam
Vannekada
Vannekada
Bhosambho
Bhosambho
Pantuvarali Ragam
Pantuvarali Ragam
 RAGA SUDHA
RAGA SUDHA
Guru Pournami
Guru Pournami
 Padmavathi Ramanam
Padmavathi Ramanam
 Ranganathude
Ranganathude
 Brahama Kadigina
Brahama Kadigina
 Bho- Sambho
Bho- Sambho
 Vijnaana Samiti concert
Vijnaana Samiti concert
 N C Parthasarathy
N C Parthasarathy
 SAARANI - Tv9
SAARANI - Tv9
 Natcopharma Event
Natcopharma Event
QUARTERLY
171th Thyagaraja Aradhana
171th Thyagaraja Aradhana
171th Thyagaraja Aradhana
171th Thyagaraja Aradhana
171th Thyagaraja Aradhana
171th Thyagaraja Aradhana
Thyagaraja Aradhana
Thyagaraja Aradhana
 Quartarly Prog
Quartarly Prog
Quartarly Prog
Quartarly Prog
Quartarly Prog
Quartarly Prog
 2nd Quarterly Concert
2nd Quarterly Concert
 1st Quarterly Concert
1st Quarterly Concert
 3rd Quarterly Concert
3rd Quarterly Concert
 167th Thyagaraja Araadhana
167th Thyagaraja Araadhana
 167th Thyagaraja Araadhana
167th Thyagaraja Araadhana
 165th Thyagaraja Aradhana
165th Thyagaraja Aradhana
 3rd Quarterly Concert
3rd Quarterly Concert
 Quarterly Music Concert
Quarterly Music Concert
 Saaranimusic 166th Tyagaraja Aradhana
Saaranimusic 166th Tyagaraja Aradhana
LESSONS
Suddha Dhanyasi
Suddha Dhanyasi
Arabhi
Arabhi
Alankaram
Alankaram
Alankaram
Alankaram
Alankaram
Alankaram
Hamsadhwani
Hamsadhwani
Hamsadhwani
Hamsadhwani
Hindola Swarpallavi
Hindola Swarpallavi
Saraliswarm
Saraliswarm
Free Music Class
Free Music Class
Free Music Class
Free Music Class
STUDENTS
anirudh
anirudh
tejasvi
tejasvi
divyamalia
divyamalia
n c sisters
n c sisters
n c sisters
n c sisters
anirudh
anirudh
Samyutha
Samyutha
bharata mata
bharata mata
Students
Students
n c sisters
n c sisters
Alaruluguriyaga
Alaruluguriyaga
TILLANA
TILLANA
JANTASWARAM
JANTASWARAM
Mayateeta Swaroopini
Mayateeta Swaroopini
Students
Students
n c sisters
n c sisters
Vatapiganapatim
Vatapiganapatim
Nagumomu
Nagumomu
Bala Gaandharvam
Bala Gaandharvam
N C Sisters
N C Sisters
Group
Group
akshaya
akshaya
Group
Group
Group
Group
Anjani
Anjani
Lalshmanachary
Lalshmanachary
Lalshmanachary
Lalshmanachary
Yasaswi
Yasaswi
Samyukta
Samyukta
N C Sisters
N C Sisters
N C Sisters
N C Sisters
Hindola
Hindola
N C Sisters
N C Sisters
Bhuvana kriti
Bhuvana kriti
Yasaswi
Yasaswi
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
 Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
Guru Pournami
N.C.Saarani
N.C.Saarani
N.C.Saarani
N.C.Saarani
Saarani Music Educational Trust
Saarani Music Educational Trust
Saarani_students
Saarani_students
 Quartarly Prog
Quartarly Prog
Saarani_student
Saarani_student
 Students Of Guru N Ch Pardhasaradhi
Students Of Guru N Ch Pardhasaradhi
 N.C.Saarani
N.C.Saarani
 N.C.Sisters
N.C.Sisters
 N.C.Sisters
N.C.Sisters
 N.C.Sisters
N.C.Sisters
 N.C.Sisters
N.C.Sisters
 Marugelara
Marugelara
 Sri Raamuni Charitamu
Sri Raamuni Charitamu
 Vannekaada
Vannekaada
 2nd Quarterly concert
2nd Quarterly concert
 3rd Quarterly Concert
3rd Quarterly Concert
 Youth Festival
Youth Festival
 Saarani_students30th June
Saarani_students30th June
 Saarani_students
Saarani_students
 Priya Sisters
Priya Sisters
 Bhavana Krishna
Bhavana Krishna
 Quartarly Prog-1Sep 2013
Quartarly Prog-1Sep 2013
 SAARANI - SAAHITI
SAARANI - SAAHITI
 Quartarly Prog-6Sep 2013
Quartarly Prog-6Sep 2013
 Lavakusa sonng
Lavakusa sonng
 3rd Anniversary 2014
3rd Anniversary 2014
30th June 2013 Quarterly
30th June 2013 Quarterly
 Saarani Music Educational trust 3rd Annual celebrations
Saarani Music Educational trust 3rd Annual celebrations
Vaggeyakarulu
Up Coming Events
online viewers : 1